Sorescu Emilia-Maria

Cabinet Individual de Asistenta Sociala

Evaluarea nevoilor comunitatii

Conform principiului descentralizării serviciilor sociale, fiecare comunitate își organizează serviciile de care are nevoie. Serviciile sociale într-o comunitate se proiectează în urma unei evaluări a nevoilor comunității, pentru grupurile vulnerabile identificate, adresându-se nevoilor specifice acestora.

Identificare nevoilor comunității se realizează printr-un proces riguros de cercetare științifică, prin metode specifice de culegere, prelucrare și interpretare a datelor.

Identificarea grupurilor vulnerabile din comunitate

Fiecare comunitate prezintă o configurație de nevoi aparte, în funcție și de specificul, dimensiunile și problemele grupurilor vulnerabile existente. Ca urmare, proiectarea serviciilor sociale se realizează prin raportare la nevoile membrilor acestor grupuri.

Evaluarea serviciilor sociale si imbunatatirea acestora in vederea respectarii standardelor de calitate

Conform Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, prin articolul nr. 113, alin (1), “autorităţile administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/al primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale”.

Serviciile sociale se organizează şi se acordă la nivelul comunităţii. Este obligatoriu ca aceste servicii să fie acreditate, acreditarea reprezentând un proces de certificare a îndeplinirii de către furnizori şi serviciile sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum şi a standardelor de calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu.

Unul dintre standardele de calitate este acela al încadrării cu personal de specialitate, fapt pentru care, autoritățile locale sunt obligate să angajeze asistenți sociali sau să contracteze serviciile acestora de la forme independente de exercitare a profesiei de asistent social (cabinet individuale sau societăți civile profesionale de asistență socială)

Consultanta privind

 • - proiectarea de servicii sociale
 • - acreditarea/reacreditarea ca furnizor de servicii sociale
 • - furnizarea de servicii sociale
 • - standardele de calitate in serviciile sociale
Cadrul legal cu privire la acreditarea serviciilor sociale:
 1. Legea asistenței sociale nr. 292/2011

  << IMPORTANT >>

  În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile sociale, în condiţiile Legii nr. 197/2012. Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare. Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare.

  Conform Legii nr. 197/2012 privind calitatea serviciilor sociale
  • - este obligatorie acreditarea furnizorilor de servicii sociale (art. 8, alin. (1))
  • - este obligatorie acreditarea / licențierea serviciilor sociale (art. 8, alin (2))
  • - este obligatoriu ca furnizorii acreditați conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor acordate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii nr. 197/2012. (Art. 35, alin (1)). Evaluarea acestor furnizori trebuie realizată până la data de 31 decembrie 2014.
  • - Furnizorul de servicii acreditat este obligat ca în termen de 3 ani de la data acreditării să înființeze cel puțin serviciu social (Art. 10, alin (4)).
  • - sunt prevăzute amenzi contravenționale pentru încălcarea acestor prevederi:
   • a) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) – obligativitatea acreditării serviciilor sociale, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
   • b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) - obligativitatea acreditării furnizorului de servicii sociale, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
   • c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) lit. d) - situaţia în care, la evaluarea în teren, se constată că standardele minime nu sunt îndeplinite conform datelor înscrise în fişa de autoevaluare şi nu se respectă cel puţin procentul de 75% din prevederile standardelor minime (se aplică sancţiuni contravenţionale, se retrage licenţa de funcţionare provizorie şi se operează radierea serviciului social respectiv din Registrul electronic unic al serviciilor sociale)., cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;
   • d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (4) şi art. 11 alin. (4) – furnizorul nu respectă obligaţia de a solicita acreditarea/reacreditarea serviciului social respectiv cu 60 de zile înainte de darea în funcţiune a serviciului social/de expirarea licenţei de funcţionare., cu amendă de la 250 lei la 500 lei;
   • e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) – solicitarea reacreditării de către furnizorii de servicii acreditați conform vechilor prevederi legale, cu amendă de la 200 lei la 400 lei.
 2. Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 3. ORDONANTA Nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. HOTARÂRE Nr. 1024 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
 5. ORDIN al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei Nr. 383 din 6 iunie 2005, pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a îndeplinirii acestora de catre furnizori

Informare cu privire la prevederile legale din domeniul asistentei sociale, serviciilor sociale, drepturile si protectia persoanelor si grupurilor vulnerabile

Misiunea primăriilor este de a ghida oamenii şi de a informa și consilia copiii şi familiile din comunitate asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au. In vederea indeplinirii acestei atributii „Sorescu Emilia-Maria - Cabinet Individual de Asistenta Sociala” ofera servicii de informare a persoanelor adulte, copiilor și familiilor cu copii cu privire la:

 • - drepturile și obligațiile parintilor;
 • - drepturile de asistenta sociala;
 • - drepturile de asigurari sociale;
 • - drepturile copilului;
 • - serviciile disponibile pe plan local
 • - creșterea, îngrijirea și educarea copilului
 • - problemele ce necesita consultanta juridica
 • - orice alte aspecte care țin de competența asistentului social, precum: mediere de relatii cu alte servicii sociale, informare socio-sanitara, informare in functie de caz.

Asistenta pentru furnizarea serviciilor sociale

Evaluare sociala inclusiv de tipul celor solicitate de instanța judecatoreasca

Asigurăm derularea întregului proces de acordare a serviciilor sociale:

 • - evaluarea iniţială;
 • - elaborarea planului de intervenţie;
 • - evaluarea complexă;
 • - elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;
 • - implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat;
 • - monitorizarea şi evaluarea acordării serviciilor.

De reținut că în conformitate cu art. 40, alin (3) și 47, alin (1) al Legi nr. 292/2011, evaluarea iniţială (evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup) şi planul de intervenţie sunt realizate de asistenții sociali angajați în structura proprie a furnizorului de servicii sociale, sau, în lipsa acestora, de asistenţii sociali înregistraţi cu cabinete individuale sau societăţi civile profesionale de asistenţă socială, de la care achiziționează (contractează) servicii furnizorul.

Management de caz

Managementul de caz presupune coordonarea si integrarea activitatilor de asistenta si protectie speciala desfasurate de catre profesionisti din diverse servicii sau institutii publice si private in interesul tuturor categoriilor de persoane vulnerabile şi defavorizate (copil sau adult aflat in nevoie).

Managementul de caz ține de competența exclusiv a asistentului social specialist sau practicant.

Prin specialistii sai, “Sorescu Emilia-Maria - Cabinet Individual de Asistenta Sociala” dispune de abilitatea de a planifica si realiza activităţile cele mai performante pentru atingerea obiectivelor propuse in cadrul metodei managementului de caz.

Principiul care ne defineste este acela ca fiecare persoană este unică si trebuie sa beneficieze de servicii specifice adecvate necesităților sale.

Consiliere socială si psihologică

„Sorescu Emilia-Maria - Cabinet Individual de Asistenta Sociala”:

 • - Oferă servicii de consiliere individuală și de grup beneficiarilor de servicii sociale: copii în dificultate, părinți adoptivi, persoane cu handicap, persoane vârstnice etc.
 • - Colaborează cu un psiholog cu drept de liberă practică în vederea furnizării de servicii de consiliere psihologică.

Formare profesională continuă

Conform Hotărârii CNAS privind aprobarea normelor privind formarea profesionala continua a asistentilor sociali:

„Formarea profesională continua a asistentilor sociali are urmatoarele obiective:

 • a) cunoasterea si respectarea de catre asistentii sociali a standardelor de calitate in serviciile de asistenta sociala, în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei serviciilor de asistenta sociala;
 • b) pregătirea asistentilor sociali romani, care să contribuie la creşterea competitivităţii acestora pe piata serviciilor de asistenta sociala;
 • c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în profesia de asistent social;
 • d) accesul la alte domenii sau specialitati profesionale, respectiv obtinerea de noi competente profesionale;
 • e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea obligatiilor profesionale.”

„Asistentii sociali au obligaţia de a obtine un numar de minim 10 de credite profesionale pentru fiecare an de practica in profesie, indiferent de treapta de competenta profesionala.”

„Sorescu Emilia-Maria - Cabinet Individual de Asistenta Sociala” colaborează cu furnizori acreditați pentru furnizarea de cursuri de formare profesională continuă asistenților sociali.

Supervizare profesionala

Supervizarea profesională în asistența socială reprezintă o activitate de transferare de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de la asistentul social supervizor către asistentul social supervizat, cu scopul de a sprijini asistenţii sociali să-şi dezvolte abilităţile şi să asigure servicii de calitate clienţilor.

Furnizăm asistenților sociali debutanți, precum și persoanelor cu atribuții în asistență socială care lucrează în serviciile sociale aflate în subordinea consiliilor locale din mediul rural, atât supervizare educațională (ajutându-i să își dezvolte competențele), cât și supervizare metodologică (sprijinindu-i în gestionarea cazurilor.)